• 1 Donaties
  • € 5 Ontvangen
  • € 5.000 Doel
  • Nederland Land
Embed

Recente Donaties

  • € 5 Door: Anoniem

    Ik zou Karen graag een keer horen spreken! Succes!

    7 maanden geleden

Karen Gaffney in NL

Met de komst van de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) hoort straks iedere vrouw of haar kindje Downsyndroom heeft. Wat je met die uitkomst doet, is aan jezelf. Maar wie helpt je bij het maken van die keuze? Hoe kun je van tevoren weten wat het is om een kind met Down op te voeden? Of wat het met je doet als je besluit dat niet te doen en je zwangerschap afbreekt?

De buitenwereld staat snel met zijn mening klaar. Je doet het eigenlijk nooit goed. Daarom is het zo belangrijk dat je dit besluit helemaal zelf neemt en op basis van realistische informatie. Er is veel bekend over de medi­sche risi­co’s en beper­kin­gen van Down­syn­droom en dat drukt een dui­de­lij­ke stem­pel op de beeld­vor­ming. Er is veel minder oog voor de moge­lijk­he­den en kwa­li­tei­ten van mensen met Downsyndroom. En dat is jammer.

Het lijkt wel of iedereen verstand van Downsyndroom heeft. En we roepen allemaal om het hardst onze mening. Daarom willen wij graag iemand die zelf Down heeft -en daarover prachtig kan vertellen- aan het woord laten. Want ook met Downsyndroom kun je een mooi en waardevol leven hebben. 

Een voorbeeld van een prachtig mens met Downsyndroom is Karen Gaffney, een Amerikaanse lange-afstand zwemster die een graad behaalde aan Portland Community College en zelf een stichting startte, de Karen Gaffney Foundation. www.karengaffneyfoundation.com

Karen geeft lezingen over het overwinnen van moeilijkheden en wat je kunt bereiken met een positieve instelling. Karen is een voorbeeld voor iedereen -met en zonder Downsyndroom-. 

Wij willen haar graag uitnodigen naar Nederland te komen en daar een aantal lezingen te geven. Als inspiratie en voorbeeld. Om te laten zien dat je ook met Downsyndroom je dromen kunt realiseren en gelukkig kunt zijn. Wie helpt ons deze droom uit te laten komen?

Iedereen die doneert en een e-mail adres achterlaat, maakt kans op een etentje met Karen!

Over Downsyndroom

Kinderen met Downyn­droom hebben een ima­go­pro­bleem. Ze worden meestal gezien als vro­lijk en muzi­kaal maar heb­ben vaak ook veel medi­sche zorg nodig en kun­nen las­tig zijn. Maar is dat eigen­lijk wel zo?

De laat­ste jaren is er zowel op medisch gebied als op het gebied van ken­nis over de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren met Down­syn­droom gro­te­ voor­uit­gang geboekt. Hier­door gaan kin­de­ren met Down­syn­droom nu vaker naar het regu­lie­re onder­wijs en vin­den sta­ges en werk­plek­ken in de "nor­ma­le" maat­schap­pij. Helaas heeft de beeld­vor­ming rond­om Down­syn­droom geen gelij­ke tred gehou­den met deze posi­tie­ve ­ont­wik­ke­ling. Door onbe­grip en onwe­tend­heid krij­gen kin­de­ren met het Syn­droom van Down vaak niet de kan­sen die zij ver­die­nen.

Uit eigen erva­ring en uit de ver­ha­len van ande­ren leren wij dat het leven met een kind met Down niet voor­na­me­lijk uit inten­sie­ve zorg en extra last hoeft te bestaan, zoals we aan­van­ke­lijk dach­ten. En dit is nog steeds de alge­meen heer­sen­de opi­nie in Neder­land. Maar wij heb­ben ook hele bij­zon­de­re, posi­tie­ve kan­ten van Down­syn­droom erva­ren. Helaas blij­ven deze posi­tie­ve kan­ten onder­be­licht en onbe­kend maakt onbe­mind.

Als ouders krijgen we vaak het verwijt dat we het hebben van een kind met Down "romantiseren" of dat onze moederliefde met ons aan de haal gaat. Daarom laten we voor een keer graag het woord aan een deskundige, Een professioneel spreker en motivator. Met Downsyndroom, Wij willen graag Karen Gaffney in Nederland voorstellen. Aan ouders, artsen, zorgverleners en andere geinteresseerden. Een mooi mens en inspiratie voor iedereen! 

Voor de reis van Portland naar Amsterdam en een verblijf van enkele nachten in een hotel in gezelschap van haar moeder, hebben we € 5.000 nodig. Zij kan dan spreken op 26 september op symposium www.devervolmaaktemens.nl en wil voor ouders en andere geinteresseerden een extra lezing en meet & greet geven.Daarnaast kunnen 6 mensen die doneren een uniek etentje met Karen en haar moeder winnen!

Uitgelicht